Неокортекс

Центар за психотерапија, психодијагностика, тренинг и едукација

Мисија – грижа и третман за менталното здравје на деца, адолесценти и возрасни. Во нашите главни цели се подигнувањето на свесноста и грижата за себе, правење позитивни животни промени во насока на психо-физичка добросостојба, здравје и задоволство кај индивидуата, но и работа и поддршка на семејствaта во целост како важен систем од кој потекнува секоја единка.

 

М-р Ивана Хаџиванова Психолог

Гешталт Психотерапевт и Супервизор
Психотерапевт Хаџиванова е искусен професионалец од областа на менталното здравје со повеќе од десет годишно работно искуство. Во секојдневната практика применува Гешталт психотераписки пристап, низ индивидуални, партнерски и семејни психотераписки сесии и психолошко советување, а во едукација е и за втор психотераписки пристап Семејна-Системска психотерапија, која активно ја применува со клиентите. Со голем успех работи и во полето на групната терапија,  со акцент на млади и возрасни со анксиозност и панични напади, како и лица кои сакаат личен раст и развој. Во склоп на центарот, врши и развојни проценки и психодијагностика на деца, адолесценти и возрасни, како и терапија со игра за деца, за кои е обучена и сертифицирана. Поседува искуство и сертификати и за работа со родители на деца со посебни потреби, како и прва психолошка помош.
Во своето работно искуство има голем број соработки со невладини организации, институции и реализирани обуки и проекти. Како долгогодишен соработник на ЕГАЛ стекнува значајно искуство и сензибилизираност во работата со ЛГБТИ+ и МСМ популација. Како надворешен консултант на ИОМ-Меѓународна организација за миграции, фацилитира обуки за млади за превенција на насилен екстремизам, подобрување на критичкото мислење и емоционална интелигенција, обучена од експерти од Универзитетот Кембриџ во Англија и ИОМ-Босна и Херцеговина. Долгогодишен соработник е на Домот за деца без родители „11 Октомври’’, како  и „Центар за обука на пилоти’’ – касарна Петровец, каде врши скрининг и селекција на кандидати за воени пилоти за хеликоптерските единици на Армијата и Полицијата во РСМ. На почетокот на својата кариера, работи и стекнува повеќегодишно професионално искуство и на Универзитетската Клиника за психијатрија.
2019та година ја започнува и соработката со Здружението на граѓани со ретки болести “Живот со предизвици’’ и од тогаш активно работи на превенција и третман на менталното здравје на оваа сензибилна категорија на клиенти/пациенти. Стекнатото искуство го пренесува и со одржување на стручни обуки за професионалци од областа на менталното здравје низ целата држава, како психотерапевт-едукатор.
Психотерапевт Хаџиванова поседува посебна лиценца за вршење психолошка дејност во областа на Психологија на здравје-Психотерапија, издадена од Комората за психолози, каде е активен член. Сертифициран член е и на ЕАГТ-Европска асоцијација за Гешталт психотерапија. Хаџиванова е регистиран Супервизор во европски акредитираниот Гешталт тренинг институт -„Советувалиште за хумана соработка’’, и врши супервизија на работата на гешталт психотерапевти во едукација и завршени психотерапевти.

Он-лајн терапијата е ефикасна, а истото го потрдуваат, науката со студии кои може да се прочитаат на интернет, но и секојдневната практика со одличните резултати кај клиентите.

Психотерапевт Хаџиванова

Психолог Александра Стојановска

Едукант во семејна-системска психотерапија
Психолог Стојановска има специфично и повеќегодишно искуство во работа со деца со атипичен развој и посебни потреби, клиенти со ретки болести, како и индивидуи кои се жртви на семејно насилство. Во секојдневната практика во склоп на НЕОКОРТЕКС центарот, работи психодијагностика за која има соодветната едукација и тренинг, како и успешно врши психолошко советување и психо-едукација на деца, млади и возрасни. Во моментов е во процес на едукација за Семејна-системска психотерапија, која активно ја применува во работатa со индивидуалци, партнерства и семејства. Во своето професионално искуство вбројува многу реализирани проекти со голем број на здружениа и организации. Во моментов е надворешен соработник на Национална линија за позитивно родителство при Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, а вклучена е и во проект на ИОМ-Интернационална организација за миграција, каде фацилитира работилници со адолесценти и млади возрасни, со цел превенција на насилство, подобрување на комуникацијата и емоционалната интелигенција, решавање на конфликти и зголемување на интегративната комплексност на мислењето. Психолог Стојановска има значајно искуство и сензибилизираност и во работата со ЛГБТИ+ лица, од позицијата советник на Првата национална линија за советување на ЛГБТИ+. Поседува општа лиценца за вршење психолошка дејност издадена од Комората на психолози.

Катерина Димова

Специјален едукатор и рехабилитатор
Специјалниот едукатор и рехабилитатор Димова има повеќе годишно и специфично работно искуство со деца со атипичен развој и посебни потреби. Во склоп на Центарот – НЕОКОРТЕКС, работи индивидуални и семејни третмани за деца и адолесценти, кои пред сè вклучуваат примена на принципот учење и третман преку игра, со стимулирање на сите аспекти на раниот детски развој. Низ секојдневната работа врши и развојни проценки на психомоторен развој, рани интервенци, стимулација и реедукација на психомоторен развој, што претставува основа за развој на други вештини, како и когнитивните способности, говорот и социо-емоционалниот развој на децата. Со особен успех работи и на воспитните цели на родителите, и подобрување на целокупното детско поведение и однесување, со имплементирани техники за подобрување на вниманието и концентрацијата, вежби за унапредување на мислење и помнење, вежби за фина и груба моторика, говор, комуникација и интерперсонални вештини.  Постигнува голем успех и во остварување на родителските цели, како подобрување на самодовербата и самостојноста кај децата во своето функционирање. Активно е вклучена во проектите за здрав раст и развој на деца, грижа за ментално здравје на родители, како и во групни активности за деца со атипичен развој, и работа на истражувања за семејства и лица со атипичен развој. Своето искуство го збогатува и преку учество во мноштво проекти и здруженија за лица со посебни потреби. Димова е во процес на едукација за Семејна-системска психотерапија, која активно ја применува во работатa со семејствата, како и на втор циклус на студии по Специјална едукација и рехабилитација.

М-р Зорица Николова Психолог

Семеен-системски советник
Зорица Николова е лиценциран психолог со посебна лиценца од област на психологија на труд, магистер по правно-криминолошки и родови науки, психодијагностичар и семеен-системски советник. Во склоп на Неокортекс центарот, работи психолошко советување и психо-едукација на млади и возрасни личности, психодијагностика, личен раст и развој и воедно активно ја применува семејна-системска психотерапија во работатa со индивидуалци, партнерства и семејства.

Во досегашнното десетгодишно професионално искуство има ангажман во повеќе невладини и владини институции, како и реализирани меѓународни проекти. Во склоп на работниот ангажман во НВО ХОПС-Опции за здрав живот и КПУ Идризово, работела психодијагностика и психолошко советување на осудени лица, и лица кои се уживатели на наркотични средства. Во склоп на Бреинобреин, интернационалната академија за развој на вештини и способности кај деца и во Институтот Алтернатива, има работено психоедукација, семејна динамика и релации и позитивно родителство. Моментално е професионално ангажирана и во Хелсиншки комитет за човекови права на позицијата раководител на шелтер центар и психолог кој работи психо-социјална поддршка и советување на луѓе кои се идентификуваат како ЛГБТ+ и се жртви на дискриминација и насилство.

Бесплатна психолошка помош за лица со ретки болести и нивните семејства е овозможена од соработката меѓу НЕОКОРТЕКС и ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ.

Психотерапевт Хаџиванова