следете нè

Каде може да помогнеме

Анксиозни растројства, фобии и панични напади

Психотични растројства во ремисија

Психосоматски растројства

Социјална анксиозност, срамежливост и ниска самодоверба

Зависности

Опсесивно компулсивно растројство

Донесување на големи животни одлуки

Депресивни растројства и постпартална депресија

Растројства во исхраната (анорексија, булимија, гојазност)

Сексуални растројства и дисфункции

Растројства во приспособувањето

Растројства на спиењето

Прифаќање на сексуален идентитет и ориентација (ЛГБТИ)

Прекин на партнерство и развод на брак

Процес на тагување при загуба

Интрапсихички конфликти и животни кризи

Совладување на трема од јавен говор и настап

Акутни реакции на стрес и пострауматско стресно растројство (Комплексни трауми)

Растројства на личност

Булинг

Развојни отстапувања и дисхармонија кај деца

Ноќно мокрење (енуреза), енкопреза

Агресивно однесување и опозиционалност кај деца и адолесценти

Детски тантруми

Нарушување во однесувањето и поведението кај деца и млади

Останати психолошки потешкотии, како и личен раст и развој на личноста.