Анксиозни растројства, фобии и панични напади
Психосоматски растројства
Социјална анксиозност, срамежливост и ниска самодоверба
Опсесивно компулсивно растројство
Депресивни растројства и постпартална депресија
Растројства во исхраната (анорексија, булимија, гојазност)
Сексуални растројства и дисфункции
Растројства на спиењето
Прифаќање на сексуален идентитет и ориентација (ЛГБТИ)
Процес на тагување при загуба
Интрапсихички конфликти и животни кризи
Акутни реакции на стрес и пострауматско стресно растројство (Комплексни трауми)
Растројства на личност
Психотични растројства во ремисија
Зависности
Донесување на големи животни одлуки
Растројства во приспособувањето
Прекин на партнерство и развод на брак
Совладување на трема од јавен говор и настап
Нарушување во однесувањето и поведението кај деца и млади
Развојни отстапувања и дисхармонија кај деца
Ноќно мокрење (енуреза), енкопреза
Агресивно однесување и опозиционалност кај деца и адолесценти
Детски тантруми
Булинг
Останати психолошки потешкотии, како и личен раст и развој на личноста.