Нашите услуги

Психотерапија

Индивидуална психотерапија

Индивидуалната тераписка сесија е заеднички процес и контакт помеѓу психолог/ психотерапевт и индивидуа во терапија со времетраење од 1 час.

Семејна-системска терапија

Семејната терапија може да помогне на членовите на целото семејството да ја подобрат комуникацијата, да надминат конфликти, животни кризи и дисфункционалности на различни нивоа.

Групна психотерапија

Работа во група овозможува нови практични и теориски совети, поддршка и фидбек меѓу членовите, свесности за себе, тераписки интервенции, совладување на социјална анксиозност и креативни нови перцепции и перспективи за промени во животното функционирање.

Партнерска психотерапија

Погодна за личности во емоционална партнерска релација, да добијат свесности во однос на нивната поврзаност и динамика, да разрешат конфликти, подобрат комуникација и го зголемат задоволството од врската или бракот.

Закажете термин на

(+389)76 496 496

Психотерапија за деца

Терапија со игра за деца

Третман кој помага кај децата да се проценат и стимулираат развојните аспекти, и да ги изразат своите емоции, конфликти и трауматски искуства преку играта како медиум и одлична терапевтска алатка.

Проценка на развој и психодијагностика на деца

Психолошка проценка и тестирање со задавање на батерија на психолошки мерни инструменти, комбинација од тестови за деца, техники од игровна терапија, тест на интелигенција, проективни техники, скали и обсервација на однесување и проценка на развој.

Советување

Психолошко советување

Психолошкото советување со вклучена психо-едукација, со фокус на психолошките потешкотии на клиентот, промена и подобрување на личното и интерперсоналното функционирање низ разни животни фази.

Психолошко советување на родители

Сесија со фокус на родителската улога и релација, изедначување на воспитни стилови, детекција на потешкотии во субсистемот и тераписки, советодавни и психо-едукациски интервенции во насока на успешен родителски сојуз и релацијата со детето.

Он-лајн психотерапија и советување

Сите типови на психотераписки сесии, се достапни и се вршат и он-лајн со клиентите кои не се во можност од најразлични причини директно да го посетат центарот.

Психодијагностика

Психодијагностика во диференцијал дијагностички цели

Психолошко тестирање со објективни психолошки мерни инструменти во диференцијал-дијагностички цели со изработка на психолошки наод и мислење.

Тестирање на интелигенција кај деца и возрасни

Тестирање на интелигенција и проценка на менталните снаги, когнитивни капацитети и ефикасност со стандардизирани, објективни психолошки мерни инструменти.

Психолошка анализа и тестирање на личност во тераписки цели

Детекција на личносни блокади, анализа на црти на личноста, карактер и темперамент, утврдување на емоционална интелигенција и функционални одбрамбени механизми, со изработка на батерија на психолошки тестови на личност.

Психолошко тестирање за професионална ориентација и компетенции

Психолошко тестирање со кои се утврдуваат личносни квалитети и снаги, потенцијали, професионални тенденции и преференци со цел избор на професија/работна позиција.