Што треба да знам пред посетата на центарот?

Како да закажам?

Се закажува телефонски во работното време од 10-18ч, од понеделник до петок, а викендите не се работни.

Дали терапијата е доверлива?

Доверливоста и етичноста се на прво место. Идентитетот, личните податоци и се што клиентот споделува со психологот/психотерапевтот на сесиите, останува строго доверлива професионална тајна.

Што треба да се понесе со себе на првата средба со психологот?

Понесете ја со себе комплетната медицинска документација и наоди од сите претходни реализирани прегледи или престои во болница.

Дали психотерапијата е ефикасна?

Ефикасноста на психотерапијата е докажана со научни истражувања од страна на невронауката и е метода базирана на докази.

Колку сесии се потребни?

Бројот на сесии кои се потребни за постигнување на целта за која клиентот бара стручна помош е индивидуален. Тој зависи од растројството или типот на потешкотија со која клиентот се соочува, времетраењето, интензитетот, личните потенцијали, црти на личност и карактер, дисциплинираноста во целиот процес, како и од стручноста и професионалноста на психологот и секако нивниот заеднички контакт.

Дали постои можност за соработка со мојот матичен лекар и психијатар?

Апсолутно да. Наведениот вид соработка во целост го поддржуваме.

Со кои возрасни групи работиме?

Центарот е ориентиран кон задоволување на потребите на клиентите и се нуди целокупна палета на услуги од областа на менталното здравје и тоа наменети за сите возрасни категории, деца, адолесценти и возрасни.

Како да презакажам термин?

Доколку закажете термин, за откажување или преместување, задолжително е потребно известување 24часа однапред.

Фармакотерапија?

Психолозите и психотерапевтите не препишуваат фармакотерапија.

Доколку по психолошката проценка или психодијагностика, психологот утврди индикации и потреба за медикаменти за клиентот, паралелно со психотерапискиот третман и советување, ќе бидете упатени до специјалистите психијатри, со кои континуирано соработуваме и комуницираме.

Начин на плаќање?

За понудените психолошки услуги не постои можност центарот да склучи договор со Фондот за здравствени услуги.

Онлајн услугите се наплаќаат пред одржување на сесијата, и за истото се испраќа потврда за плаќањето во банка или преку електронско банкарство, кај стручното лице со кое имате закажано.