следете нè

СТУМУЛАТИВНИ И КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ВО ГРУПА ЗА ДЕЦА

ВТОРА ГРУПА ОД 6-8,

ТРЕТА ГРУПА ОД 9-12 ГОДИНИ

Организациски и корпоративни обуки

Креирање и одржување тренинзи за фирми и големи компании со цел унапредување на работниот перформанс, подобрување на компаниската култура и превенција на менталното здравје.

Тренинг за совладување на трема

Учество на тренингот има цел совладување и надминување на стравот од јавно говорење, како и унапредување на вербалната и невербалната комуникација и развивање на својот личен стил на комуницирање.

Психолошки работилници и психоедукација

Работилници и предавања со цел превенција и подобрување на менталното здравје на децата, младите и возрасните, и подобрување на квалитетот на живеењето и функционирањето.

Стручни едукации за професионалци

Креирање и одржување на стручни едукации и обуки за професионалци од областа на менталното здравје