следете нè

Ирина Николовска

Психолог, Гешталт психотерапевт под супервизија

Лиценциран психолог, интегративен советник и гешталт психотерапевт под супервизија европски лиценциран (EAGT), и ABA техничар (Applied Behavioral Analysis Technician). Николова има повеќе годишно искуство во психолошко советување и психоедукација со различни возрасни групи и психолошки проблематики. Во својата пракса има работено и поддршка со кризно советување на жени жртви на семејно насилство, третман на деца и млади со отстапки во развој (со фокус на аутистичен спектар на нарушување), родители, како и работа со деца без родители и родителска грижа.

 

Преку методот и техниките на гешталт и интегративната психотерапија, работи холистички, во насока на остварување личен развој и надминување на психички блокади и тешкотии кај индивидуи, партнери, семејства и организации. Во својот работен ангажман има искуство и во полето на човекови ресурски и грижа за вработени, вршење проценки при селекција на кадар, психоедукација и кариерно советување. Aвтор е и на бројни психолошки статии и предавач е на бројни работилници од областа на психологијата и личниот развој. Учесник е во бројни проекти како советник и психолог, во работа со различни групи на лица, проблематики и возрасти.